Other

2023 Subject Index

Namik Kemal Med J 2023;11(4):0-0

3’UTR188C>T polymorphism/3’UTR188C>T polimorfizmi328
3D printing/3D baskı244
Acute pancreatitis/Akut pankreatit105
Adolescents/Ergenler294
Adropin/Adropin105
Aging/Yaşlanma334
Alcohol abuse/Alkol kötüye kullanımı163
Amblyopia/Ambliyopi42
AML-12 hücre hattı/AML-12 cell line257
Amputation/Ampütasyon207
Anti-inflammatory/Anti-enflamatuvar284
Antioxidant/Antioksidan284
Apoptosis/Apoptoz193, 257
Aquaporin channels/Aquaporin kanalları118
Attention deficit hyperactivity disorder/Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu80
Autism spectrum disorder/Otizm spektrum bozukluğu346
Avanafil/Avanafil284
Basal cell carcinoma/Bazal hücreli karsinom214
Basedow-Graves disease/Basedow-graves hastalığı111
Benign gallbladder disease/Benign safra kesesi hastalıkları175
Bipolar disorder/Bipolar bozukluk186
Bone marrow fibrosis/Kemik iliği fibrozisi158
Breast cancer/Meme kanseri 12
Breastfeeding/Anne sütü ile beslenme133
Burnout/Tükenmişlik276
CAPE/CAPE17
Carbon tetrachloride/Karbon tetraklorür17
Carboplatin-paclitaxel/Karboplatin-paklitaksel226
CD4/CD435
CD8/CD835
Cervical intraepithelial neoplasia/Servikal intraepitelyal neoplazi 240
Chest wall resection and reconstruction/Göğüs duvarı rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu244
Child psychiatry/Çocuk psikiyatrisi346
Child/Çocuk363
Childhood abuse/Çocukluk çağı istismar öyküsü294
Childhood/Çocukluk42
Chronic unpredictable stress model/Öngörülemeyen kronik stres modeli94
Chronic viral hepatitis/Kronik viral hepatit66
Closed reduction and cast/Kapalı redüksiyon ve alçı139
Complete response/Tam yanıt12
Computed tomography/Bilgisayarlı tomografi370
Conservative/Konservatif265
Coronary artery bypass grafting/Koroner arter bypass greftleme 328
Coronary artery disease/Koroner arter hastalığı301
Coronary computed tomography angiography/Koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi301
Coronavirus/Koronavirüs354
COVID-19/COVID-19127, 145, 346, 354, 370
CPAP/CPAP48
Critically ill/Kritik hasta87
CRP/CRP48, 328
Cuboid/Küboid152
Cuneiform/Küneiform 152
Cutaneous leishmania/Kutanöz leishmania308
Cyclopentolate/Siklopentolat271
Dactinomycin/Daktinomisin257
Depression/Depresyon72, 94
Diabetes/Diyabet 35
Digital rectal examination/Dijital rektal muayene61
Distance education/Uzaktan eğitim145
Dizziness/Dengesizlik180
Domestic violence/Aile içi şiddet163
Doppler ultrasonography/Doppler ultrason240
Edema/Ödem 118
EGFR/EGFR385
Elderly/Yaşlı219, 340
End stage renal disease/Son dönem böbrek hastalığı27
Endoscopy/Endoskopi 61, 340
Epidemiology/Epidemiyoloji202, 308
Equipment/Ekipman175
Factors/Faktör219
Fatality/Fatalite354
Fibrinogen/Fibrinojen48
Fifth metacarpal fracture/Beşinci metakarpal kırık139
First-pass myocardial perfusion without stress/Stressiz ilk geçiş miyokardiyal perfüzyon301
Food advertisement/Gıda reklamı363
Galangin/Galangin257
Gastric ulcer/Gastrik ülser314
Gene expression/Gen ekspresyonu1
Ginger/Zencefil35
Glioma/Glioma1
Guardianship/Vesayet186
Hashimoto’s thyroiditis/Hashimoto tiroiditi111
Head-neck/Baş-boyun214
Heart rate variability/Kalp hızı değişkenliği80
Helicobacter pylori/Helicobacter pylori340
Hemocyte profile/Hemosit profili48
Hepatoprotective/Hepatoprotektif193
Hepatotoxicity/Hepatotoksisite257
Heterophilic antibody/Heterofil antikor395
Hiatal hernia/Hiatal herni370
Histopathological subtype/Histopatolojik alt tipler214
Humerus fracture/Humerus kırığı265
Hypothyroidism/Hipotiroidi334
Ileostomy reversal/İleostomi kapatılması61
Immunohistochemistry/İmmünohistokimya322
Immunosuppressive therapy/İmmünosüpresif tedavi27
Indomethacin/İndometazin314
Infectivity/Enfektivite354
Inflammation/Enflamasyon12, 72, 231
Intensive care unit/Yoğun bakım ünitesi87, 249
Interference/İnterferans395
Internet addiction/İnternet bağımlılığı54
Intervention programs/Önleme programları163
Intimate partner violence/Yakın partner şiddeti 163
Lactation/Emzirme133
Laparoscopic hernia repair/Laparoskopik fıtık tamiri379
Learning and memory/Öğrenme ve bellek334
Lipid level/Lipid düzeyi328
Liver transplant/Karaciğer nakli66
Lung cancer/Akciğer kanseri72, 385
Macro-TSH/Makro-TSH395
Magnetic resonance image/Manyetik rezonans görüntüleme 231
Major depressive disorder/Majör depresif bozukluk294
Mapping/Haritalama308
Medical students/Tıp öğrencileri145
Melatonin/Melatonin118
Mesh fixation/Meş fiksasyonu379
Meta-analysis/Meta-analiz354
Metacarpophalangeal neck/Metakarpofalengeal boyun139
Metatarsus adduktus/Metatarsus adductus152
Methods/Yöntemler175
Methotrexate/Metotreksat193
Methylphenidate/Metilfenidat80
Migraine/Migren22, 231
Minimally invasive surgery/Minimal invaziv cerrahi175
Mortality/Mortalite219
Multiple myeloma/Multipl miyelom158
Mutation/Mutasyon1
Myocardial infarction/Miyokardiyal ödem118
N-butyl cyanoacrylate/N-butil siyanoakrilat379
Neprilysin/Neprilisin314
Neurogenic bladder/Nörojen mesane202
Neurologist/Nörolog276
Neurology/Nöroloji276
Newborn/Yenidoğan271
Nodular goiter/Nodüler guatr111
Nodular type basal cell carcinoma/Nodüler tip bazal hücreli 
karsinom214
Non-small cell lung cancer/Küçük hücreli dışı akciğer kanseri 226
Non-suicidal self-injury/İntihar dışı kendine zarar verme davranışı 294
Novel technology/Yeni teknoloji244
NRF2/KEAP1/p62/SQSTM1 signaling pathway/NRF2/KEAP1/p62/SQSTM1 yolağı1
NRG-1/NRG-1322
Nutrition/Beslenme363
Nylon 680 Co-polymer/Nylon 680 Co-polymer244
Obstructive sleep apnea syndrome/Obstrüktif uyku apne sendromu48
OLR1 gene/OLR1 geni328
Omapatrilat/Omapatrilat314
Osteotomy/Osteotomi152
Overall survival/Genel sağkalım226
Oxidative stress/Oksidatif stres1, 193, 314
Pandemic/Pandemi127, 145, 346
Partner violence offenders/Partner şiddeti suçluları163
Pathology/Patoloji340
Patient survival/Hasta sağkalımı27
Pediatrics/Pediatri180
Perceived social support/Algılanan sosyal destek54
Percutaneous dilatational tracheostomy/Perkütan dilatasyonel trakeostomi249
Periostin/Periostin158
Phenylephrine/Fenilefrin271
Phosphodiesterase 5 inhibitor/Fosfodiesteraz 5 inhibitörü284
Physicians/Doktorlar133
Placenta/Plasenta322
Pneumonia/Pnömoni370
Polyethylene glycol precipitation method/Polietilen glikol çöktürme yöntemi395
Preeclampsia/Preeklampsi322
Primary glomerulonephritis/Primer glomerülonefrit27
Problematic internet use/Problemli internet kullanımı54
Progression free survival/Progresyonsuz sağkalım226
Prohepcidin/Prohepsidin66
Prolonged stay/Uzun süreli yatış87
Propolis/Propolis94
Psychosocial/Psikososyal346
Puerarin/Puerarin193
Pulsatility index/Pulsatilite indeks240
Questionnaire/Ölçek180
Rat/Sıçan17
Reconstructive surgery/Rekonstrüktif cerrahi207
Rectal cancer/Rektum kanseri61
Red cell distribution width/Eritrosit dağılım genişliği231
Refractive errors/Kırma kusurları42
Renal ischemia/Renal iskemi284
Renal outcome/Renal sağkalım27
Reperfusion injury/Reperfüzyon hasarı284
Restriction/Kısıtlama186
Retinopathy of prematurity/Prematüre retinopatisi271
Revised Atlanta Classification/Revize Atlanta Sınıflaması105
Risk factors/Risk faktörleri42
Serotonin/Serotonin94
Serum calprotectin/Serum kalprotektin12
Serum free T4/Serum serbest T422
Serum TSH/Serum TSH22
Spleen/Dalak35
Stool antigen test/Dışkı antijen testi340
Strabismus/Şaşılık42
Subclinical hypothyroidism/Subklinik hipotiroidizm395
Substance abuse/Madde kötüye kullanımı163
Suicide attempt/İntihar girişimi294
Superficial cervical plexus block/Yüzeyel servikal pleksus bloğu 249
Surgery/Cerrahi 265
Testis/Testis17
Thoracic surgery/Göğüs cerrahisi127, 244
Thumb/Başparmak207
Thyroid cancer/Tiroid kanseri111
Thyrotoxicosis/Tirotoksikoz334
Total extraperitoneal hernia repair/Total ekstraperitoneal 
fıtık tamiri379
Translaryngeal block/Translaringeal blok249
Triweekly/Haftada bir226
Turkish/Türk276
Two port laparoscopic cholecystectomy/İki port laparoskopik kolesistektomi175
Tyrosine kinase inhibitors/Tirozin kinaz inhibitörü385
Urodynamic study/Ürodinamik çalışma202
Uterine artery/Uterus arter240
Vertigo/Baş dönmesi180
Weaning/Memeden ayırma133